پیش نمایش پنل شیمی دوازدهم

جامع 1

پنل آموزش صفر تا 100 دوازهم

 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • اسیدهای چرب و صابون ها (45 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش اسیدهای چرب و صابون ها - قسمت دوم (32 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت آور یک جدول بسیار بسیار مهم و تست خیز کتاب درسی
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نکات ترکیبی بسیار مهم از شیمی دهم و یازدهم و رابطه آن ها با ترکیبات مطرح شده در کتاب دوازدهم
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل موشکافانه قدرت پاک کنندگی صابون و عوامل مؤثر بر آن (42 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل موشکافانه قدرت پاک کنندگی صابون و عوامل مؤثر بر آن (42 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • یادگیری حرفه ای مفاهیم مربوط به پاک کننده های غیرصابونی و رسم ساختار آن (14 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل موشکافانه کتاب درسی از مبحث پاک کننده های غیرصابونی و پاک کننده های خورنده (55 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش پیش نیاز 1 - الفبای اسید و باز (39 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش پیش نیاز 2 (34 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل خط به خط کتاب درسی از صفحه 20 تا 26 جزوه درسنامه (40 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل تست های کنکور سراسری از مباحث جلسات گذشته (62 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • متن خوانی کتاب درسی از تیتر رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی (15 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش بسیار مهم پیش نیاز 3 (47 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • متن خوانی کتاب درسی از صفحه ی 33 و 34 جزوه ی درسنامه (10 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش نیاز 4 - مفهوم ثابت تعادل (52 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش پیش نیاز 4 - مفهوم ثابت یونش اسید (36 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • متن خوانی کتاب درسی از تیتر ثابت تعادل و قدرت اسیدی (39 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش پیش نیاز 5 - روابط مربوط به حل مسائل pH (41 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش پیش نیاز پنج - pH مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن (52 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش پیش نیاز 7 - مفاهیم و روابط نهایی در حل مسائل pH (74 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت اول (38 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت دوم (46 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت سوم (43 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت چهارم (56 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت پنجم (28 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت ششم (61 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت هفتم (38 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تیتر بازها + شوینده های خورنده چگونه عمل می کنند + پیوند با زندگی (قسمت پایانی)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تمرینات دوره ای فصل
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفاهیم کلیدی در الکتروشیمی (فرایند اکسایش، کاهش، ماده اکسنده و کاهنده)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی میزان اکسندگی و کاهندگی عناصر (ادامه تحلیل خط به خط کتاب درسی از روی جزوه درسنامه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیتر جاری شدن انرژی با سفر الکترون (49 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش فوق حرفه ای عدد اکسایش - قسمت اول (67 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش فوق حرفه ای عدد اکسایش - قسمت دوم (40 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز تیپ تست های عدد اکسایش - قسمت اول (43 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز تیپ تست های عدد اکسایش - قسمت دوم (43 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز تیپ تست های عدد اکسایش - قسمت سوم (63 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز تیپ تست های عدد اکسایش - قسمت چهارم (30 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • معرفی انواع سلول های الکتروشیمی و بررسی سلول های گالوانی (56 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نیم سلول استاندارد هیدروژن (46 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی فوق حرفه ای جدول پتانسیل کاهشی (55 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های کنکور سراسری از مبحث جدول پتانسیل کاهشی (68 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • ادامه بررسی تیپ تست های کنکور سراسری از مبحث جدول پتانسیل کاهشی (65 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی سلول های سوختی و برقکافت سدیم کلرید مذاب (54 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی برقکافت آب، سدیم کلرید مذاب و استخراج منیزیم از آب دریا (77 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل تست های کنکور سراسری از مبحث برقکافت (25 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مبحث خوردگی آهن و حفاظت کاتدی (44 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مبحث آخر فرایند هال (استخراج آلومینیوم ) آبکاری (23 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش نکات مهم صفحه 1 تا 4 جزوه درسنامه
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش ادامه نکات فصل سوم از صفحه ۴ تا ۹ جزوه درسنامه
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش مبحث نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول ها (67 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیتر هنرنمایی شاره (سیال) های مولکولی و یونی برای تولید برق (42 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های کنکور سراسری صفحه 16 تا 22 جزوه درسنامه (93 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • یادآوری آموزش مبحث شعاع اتمی و شعاع یونی از شیمی یازدهم (54 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات مربوط به شبکه ی بلور جامد های یونی و عدد کئوردیناسیون (40 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش مبحث چگالی بار یون و آنتالپی فروپاشی جامدهای یونی (68 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش مبحث آخر : بررسی حرفه ای جامدهای فلزی و نکات آن (48 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش مبحث آخر : بررسی حرفه ای جامدهای فلزی و نکات آن (48 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تست های کنکور سراسری از مبحث جامدهای یونی و فلزی (57 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تمرین های دوره ای فصل سوم (35 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات تئوری مقدماتی فصل (22 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات و مفاهیم مبحث انرژی فعال سازی (48 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفهوم کاتالیزگر و مبدل های کاتالیستی (54 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تست های کنکور سراسری از مبحث انرژی فعال سازی (74 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش ثابت تعادل ، نکات و روابط آن (48 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش اصل لوشاتلیه (55 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش نکات تکمیلی اصل لوشاتلیه (43 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش فرایند هابر (37 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های کنکور سراسری از مبحث ثابت تعادل، اصل لوشاتلیه و فرایند هابر
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شیمی آلی و پلی اتیلن ترفتالات به همراه حل تست های کنکور سراسری (79 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.

توجه: 

برای دانلود این فایل می باید دوره را خریداری کنید!

توجه: چنانچه تاکنون حساب کاربری نساخته اید، روی فرم ثبت نام کلیک کنید و چنانچه قبلاً حساب کاربری ساختید، روی فرم ورود کلیک نمایید.

توجه مهم: لطفا قبل از پیام دادن به بخش پشتیبانی، حتماً و حتماً توضیحات مربوط به دوره ها را از بخش «محصولات» که در منوی سایت قرار گرفته مطالعه کنید. چون پاسخ تمامی سوالاتتان داده شده است. با تشکر از توجه شما: شهاب دانش

آیدی پشتیبانی تلگرام: nokhbeganchem_support

آیدی پشتیبانی سروش: nokhbeganchem_support

پاسخگویی پیامکی : 09029875156 (فقط پیامک بدهید)

دقت کنید به پیامک ها و سوالاتی که حاوی پرسش هایی است که در سایت پاسخ داده شده، جواب داده نمی شود (پرسش هایی مانند قیمت دوره ها، نحوه ثبت نام در دوره ها و…) پس لطفا وقت بگذارید و توضیحات محصولات سایت را کامل بخوانید.

پاسخگویی در بخش تلگرام و سروش پلاس همه روزه و حتی روزهای تعطیل نیز انجام می شود.