یازدهم

پنل آموزش صفر تا 100 یازدهم

 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش جدول تناوبی و نکات آن (50 دقیقه)

 • نکات تکمیلی جدول تناوبی (30 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های جدول تناوبی (39 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • اعداد کوانتومی و اصل آفبا (52 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش جامع آرایش الکترونی - قسمت اول (1 ساعت و 6 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش جامع آرایش الکترونی - قسمت دوم (56 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • جمع بندی تمام مباحث گفته شده در یک نگاه + حل یک تمرین بی نظیر (43 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل تیپ تست های آرایش الکترونی - قسمت اول (49 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل تیپ تست های آرایش الکترونی - قسمت دوم (39 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل تیپ تست های آرایش الکترونی - قسمت سوم (40 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش فرمول نویسی ترکیبات یونی (34 دقیقه)

 • مفهوم پایداری و ارتباط آن با فرمول نویسی (18 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مفهوم پایداری و ارتباط آن با فرمول نویسی (18 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل تیپ تست های آرایش الکترونی - قسمت چهارم (44 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل تیپ تست های آرایش الکترونی - قسمت پنجم (44 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مبحث خصلت فلزی و خصلت نافلزی (ساعت و 24 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش کامل نکات و مفاهیم شعاع اتمی و شعاع یونی (54 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های شعاع اتمی و شعاع یونی (37 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • کالبد شکافی کتاب درسی از مبحث رفتار عنصر و شعاع اتم (1 ساعت و 2 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شناسایی کاتیون فلز ها در محلول آبی آن ها (21 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مقایسه واکنش پذیری عنصر ها از روی معادله واکنش (1 ساعت و 25 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش موازنه واکنش های شیمیایی (35 دقیقه)

 • آموزش واکنش نویسی همه واکنش های کنکور (53 دقیقه)

  توجه مهم : از این جلسه به بعد، در هر مسئله ای که واکنش های جابه جایی یگانه، دوگانه و یا سوختن مطرح شد، شما باید بلد باشید که طرف دوم این واکنش ها را بنویسید، حتی اگر سوال واکنش را به شما داده باشد، به عنوان تمرین، آن واکنش را روی کاغذ با توجه به سوادی که از این آموزش کسب می کنید بنویسید و با این تمرین کردن ها تسلط خود را روی این مبحث بالا ببرید؛ چون در بعضی مسائل استوکیومتری ، طراح سوال ، واکنش شیمیایی را به شما نمی دهد بلکه خودتان باید بنویسید!

  در ضمن جزوه زیر را نیز پرینت بگیرید و آن را ضمیمه جزوه اصلی تان کنید.

  دانلود جزوه ضمیمه

 • نکات و روابط استوکیومتری یک ماده (67 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نکات و روابط مربوط به بخش استوکیومتری واکنش (58 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های استوکیومتری واکنش (64 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • ادامه تحلیل تیپ تست های استوکیومتری واکنش (61 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش درصد خلوص و بازده درصدی (49 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های تکمیلی درصدخلوص و بازده درصدی (54 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های اختصاصی استوکیومتری محلول ها (67 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • پایان تحلیل تیپ تست های کنکور سراسری (1 ساعت و 21 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نکات فراتکمیلی استوکیومتری + تحلیل تست های مجموعه خط به خط (1ساعت و 29 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تمرینات دوره ای کتاب درسی از مبحث استوکیومتری(13 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • الفبای شیمی آلی (26 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات و مفاهیم مربوط به آلکان ها، آلکن ها و آلکین ها (42 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات و مفاهیم مربوط به هیدروکربن های حلقوی (43 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نامگذاری آلکان های شاخه دار - قسمت اول (53 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نامگذاری آلکان های شاخه دار - قسمت دوم (1 ساعت و 1 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های کنکور سراسری از نامگذاری آلکان های شاخه دار (30 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نامگذاری آلکن ها و آلکین های شاخه دار + حل تیپ تست های کنکور سراسری (46 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • انواع واکنش های اتن و واکنش هیدروژن دار شدن (21 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نیروی بین مولکولی،نقطه جوش، گرانروی ، چسبندگی و فرار بودن در آلکان های راست زنجیر (32 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • متن خوانی فوق حرفه ای کتاب درسی از بخش شیمی آلی (48 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل نکات تئوری انتهایی فصل (38 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش مسائل ظرفیت گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژه (28 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل تست های تکمیلی مسائل ظرفیت گرمایی (25 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • الفبای ترموشیمی (مفهوم سامانه و محیط، فرایند گرماده و گرماگیر ، آنتالپی و انرژی درونی)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل نمودارهای آنتالپی - قسمت اول (27 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل نمودارهای آنتالپی - قسمت دوم (19 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات تکمیلی مفهوم آنتالپی و نمودار های آن از متن کتاب درسی (26 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مسائل آنتالپی و ترکیب آن با استوکیومتری - قسمت اول (22 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مسائل آنتالپی و ترکیب آن با استوکیومتری - قسمت دوم (18 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفهوم آنتالپی پیوند نکات آن (28 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مسائل مربوط به محاسبه آنتالپی واکنش از روی آنتالپی پیوند (24 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات تکمیلی مبحث آنتالپی پیوند (20 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • معرفی گروه های عاملی در یک نگاه (23 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی عمیق و مفهومی گروه های عاملی الکل ها و اترها (28 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی عمیق و مفهومی کتون ها و آلدهیدها (20 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی انواع سوالات روتین از مبحث گروه های عاملی (26 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نکات تکمیلی گروه های عاملی (33 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفهوم آنتالپی سوختن (15 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی شگفت انگیز و مفهومی تیپ تست های مسائل آنتالپی سوختن (25 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • ادامه بررسی تیپ تست های مسائل آنتالپی سوختن (13 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نکات تکمیلی گروه های آنتالپی سوختن و ارزش سوختن (19 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش قانون هس (24 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های قانون هس - قسمت اول (32 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های قانون هس - قسمت دوم (36 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نکات تکمیلی قانون هس (35 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات تئوری و مفاهیم حل مسائل سینتیک به طور کامل - قسمت اول (35 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات تئوری و مفاهیم حل مسائل سینتیک به طور کامل - قسمت دوم (20 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات تئوری و مفاهیم حل مسائل سینتیک به طور کامل - قسمت سوم (18 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های سینتیک - قسمت اول (20 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های سینتیک - قسمت دوم (20 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های سینتیک - قسمت سوم (22 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های سینتیک - قسمت چهارم (27 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های سینتیک - قسمت پنجم (20 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های سینتیک - قسمت ششم (24 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های سینتیک - قسمت هفتم (13 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • متن خوانی کتاب درسی از مبحث سینتیک - قسمت اول (51 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • متن خوانی کتاب درسی از مبحث سینتیک - قسمت دوم (36 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تمرینات دوره ای فصل (22 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تست های تکمیلی سینتیک - قسمت اول (48 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تست های تکمیلی سینتیک - قسمت دوم (46 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی گروه عاملی کربوکسیلیک اسید و استر (42 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی گروه عاملی کربوکسیلیک اسید و استر (42 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی سوالات روتین گروه های عاملی (26 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفاهیم مقدماتی درشت مولکول ها و واکنش های پلمیری شدن افزایشی و حل سوالات آن - قسمت اول (32 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفاهیم مقدماتی درشت مولکول ها و واکنش های پلمیری شدن افزایشی و حل سوالات آن - قسمت دوم (36 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات تئوری بسیار مهم پلیمر ها (64 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفاهیم مربوط به واکنش استری شدن و تشکیل پلی استرها - قسمت اول (36 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفاهیم مربوط به واکنش استری شدن و تشکیل پلی استرها - قسمت دوم (29 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی کامل آمین ها و گروه عاملی آمیدی، واکنش تشکل پلی آمیدها 👈 آبکافت استر و آمید 👈تجزیه پلی استرها و پلی آمیدها، حل تمرینات دوره ای پایان فصل (95 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های شیمی آلی از فصل سوم (52 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.

توجه: چنانچه تاکنون حساب کاربری نساخته اید، روی فرم ثبت نام کلیک کنید و چنانچه قبلاً حساب کاربری ساختید، روی فرم ورود کلیک نمایید.

توجه مهم: لطفا قبل از پیام دادن به بخش پشتیبانی، حتماً و حتماً توضیحات مربوط به دوره ها را از بخش «محصولات» که در منوی سایت قرار گرفته مطالعه کنید. چون پاسخ تمامی سوالاتتان داده شده است. با تشکر از توجه شما: شهاب دانش

آیدی پشتیبانی تلگرام: nokhbeganchem_support

آیدی پشتیبانی سروش: nokhbeganchem_support

پاسخگویی پیامکی : 09029875156 (فقط پیامک بدهید)

دقت کنید به پیامک ها و سوالاتی که حاوی پرسش هایی است که در سایت پاسخ داده شده، جواب داده نمی شود (پرسش هایی مانند قیمت دوره ها، نحوه ثبت نام در دوره ها و…) پس لطفا وقت بگذارید و توضیحات محصولات سایت را کامل بخوانید.

پاسخگویی در بخش تلگرام و سروش پلاس همه روزه و حتی روزهای تعطیل نیز انجام می شود.