دهم

پنل آموزش صفر تا 100 دهم

 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش جامع روش ضریب تبدیل (48 دقیقه)

 • رابطه اینشتین و مسائل آن (فقط برای المپیادی ها)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • ذرات زیراتمی، عدداتمی و عددجرمی (47 دقیقه)

 • حل تست های تکمیلی ذرات زیراتمی، عدداتمی و عددجرمی (59 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مفهوم ایزوتوپ (26 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مسائل ابتکاری ایزوتوپ (50 دقیقه)

 • مسائل نیم عمر (50 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • جدول تناوبی و نکات آن (50 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نکات تکمیلی جدول تناوبی (30 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های جدول تناوبی (38 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • طبقه بندی عنصرها (متن خوانی کتاب درسی و حل تمرینات آن) - 20 دقیقه
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • جرم اتمی عنصرها و مفهوم amu + مسائل آن (44 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز و کامل تیپ تست های جرم اتمی میانگین(55 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نکات و روابط استوکیومتری یک ماده (67 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تمرین های استوکیومتری از جزوه درسنامه (49 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تمرین های تکمیلی استووکیومتری یک ماده (1 ساعت و 20 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مبحث نور، کلیدی برای شناخت جهان (42 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مبحث مهم ساختار اتم (60 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • اعداد کوانتومی و اصل آفبا (52 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش جامع آرایش الکترونی - قسمت اول (1 ساعت و 6 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش جامع آرایش الکترونی - قسمت دوم (56 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • جمع بندی تمام مباحث گفته شده در یک نگاه (43 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز تیپ تست های آرایش الکترونی از کنکور سراسری - قسمت اول (49 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز تیپ تست های آرایش الکترونی از کنکور سراسری - قسمت دوم (39 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز تیپ تست های آرایش الکترونی از کنکور سراسری - قسمت سوم (40 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی دو فرمول تکمیلی اعداد کوانتومی (10 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش فرمول نویسی ترکیبات یونی (34 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مفهوم پایداری و ارتباط آن با فرمول نویسی (18 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز تیپ تست های آرایش الکترونی از کنکور سراسری - قسمت چهارم (44 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش شگفت انگیز و بی نظیر ساختار لوییس - قسمت اول (37 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش شگفت انگیز و بی نظیر ساختار لوییس - قسمت دوم (35 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش برانگیختگی در ساختارهای لوویس (43 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • ساختارهای لوویس توجیهی (25 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات عمیق هواکره + تقطیر جزء به جزء هوای مایع اکشیژن و سایر نکات تئوری ابتدای فصل(90 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تمام نکات مربوط به واکنش های سوختن و اکسایش (27 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش موازنه واکنش های شیمیایی (35 دقیقه)

  تکلیف تستی (بعد از مشاهده ویدیو): تست 73 تا 120 مجموعه خط به خط (پارت 4 و 5)

 • آموزش تکمیلی موازنه (30 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نامگذاری ترکیبات مولکولی (45 دقیقه)

  تکلیف تستی (بعد از مشاهده ویدیو): تست مجموعه خط به خط (پارت7)

 • مفهوم بارالکتریکی در ساختار لوویس (12 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی + اثر گلخانه ای + چرخه اوزون (42 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیتر خواص و رفتار گازها - قسمت اول (41 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیتر خواص و رفتار گازها - قسمت دوم (41 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تست های مربوط به روابط گازها - قسمت اول (62 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تست های مربوط به روابط گازها - قسمت دوم (22 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نکات و روابط مربوط به بخش استوکیومتری واکنش (58 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های استوکیومتری واکنش (64 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • ادامه تحلیل تیپ تست های استوکیومتری واکنش (61 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های تکمیلی استوکیومتری واکنش از مجموعه خط به خط (79 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نکات مربوط به فرآیند هابر
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • انواع مواد و مقدمه فصل سوم (44 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش واکنش های جا به جایی یگانه (41 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش واکنش های جابه جایی دو گانه (52 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفاهیم و تیپ تست های مربوط به درصد جرمی و ppm - قسمت اول (40 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفاهیم و تیپ تست های مربوط به درصد جرمی و ppm - قسمت دوم - (26 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفاهیم و تیپ تست های مربوط غلظت مولی و غلظت نهایی - قسمت اول (33 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفاهیم و تیپ تست های مربوط غلظت مولی و غلظت نهایی - قسمت دوم (24 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های جنجالی مسائل تلفیقی انواع غلظت با استوکیومتری واکنش (74 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش مفاهیم انواع محلول و حل مسائل انحلال پذیری - (38 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های بسیار مهم انواع محلول و منحنی های انحلال پذیری - (98 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • ادامه بررسی مفاهیم بسیار مهم انواع محلول و منحنی های انحلال پذیری - (13 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی معادله انحلال پذیری و سایر نکات تکمیل (31دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش قطبیت مولکول ها - (58 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش انواع نیروهای بین مولکولی (19 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش انحلال مواد و شرایط آن (48 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مقایسه نقطه جوش ترکیبات مولکولی (30 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی حل تیپ تست های انحلال پذیری گازها - بخش دوم (68 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.

توجه: چنانچه تاکنون حساب کاربری نساخته اید، روی فرم ثبت نام کلیک کنید و چنانچه قبلاً حساب کاربری ساختید، روی فرم ورود کلیک نمایید.

توجه مهم: لطفا قبل از پیام دادن به بخش پشتیبانی، حتماً و حتماً توضیحات مربوط به دوره ها را از بخش «محصولات» که در منوی سایت قرار گرفته مطالعه کنید. چون پاسخ تمامی سوالاتتان داده شده است. با تشکر از توجه شما: شهاب دانش

آیدی پشتیبانی تلگرام: nokhbeganchem_support

آیدی پشتیبانی سروش: nokhbeganchem_support

پاسخگویی پیامکی : 09029875156 (فقط پیامک بدهید)