جامع 1

پنل آموزش صفر تا 100 دوازهم

لطفا قبل از شروع آموزش، جلسه معارفه را با دقت تا انتها ببینید.

 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • اسیدهای چرب و صابون ها (45 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش اسیدهای چرب و صابون ها - قسمت دوم (32 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت آور یک جدول بسیار بسیار مهم و تست خیز کتاب درسی
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • نکات ترکیبی بسیار مهم از شیمی دهم و یازدهم و رابطه آن ها با ترکیبات مطرح شده در کتاب دوازدهم
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل موشکافانه قدرت پاک کنندگی صابون و عوامل مؤثر بر آن (42 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل موشکافانه قدرت پاک کنندگی صابون و عوامل مؤثر بر آن (42 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • یادگیری حرفه ای مفاهیم مربوط به پاک کننده های غیرصابونی و رسم ساختار آن (14 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل موشکافانه کتاب درسی از مبحث پاک کننده های غیرصابونی و پاک کننده های خورنده (55 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش پیش نیاز 1 - الفبای اسید و باز (39 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش پیش نیاز 2 (34 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل خط به خط کتاب درسی از صفحه 20 تا 26 جزوه درسنامه (40 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل تست های کنکور سراسری از مباحث جلسات گذشته (62 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • متن خوانی کتاب درسی از تیتر رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی (15 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش بسیار مهم پیش نیاز 3 (47 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • متن خوانی کتاب درسی از صفحه ی 33 و 34 جزوه ی درسنامه (10 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش نیاز 4 - مفهوم ثابت تعادل (52 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش پیش نیاز 4 - مفهوم ثابت یونش اسید (36 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • متن خوانی کتاب درسی از تیتر ثابت تعادل و قدرت اسیدی (39 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش پیش نیاز 5 - روابط مربوط به حل مسائل pH (41 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش پیش نیاز پنج - pH مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن (52 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش پیش نیاز 7 - مفاهیم و روابط نهایی در حل مسائل pH (74 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت اول (38 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت دوم (46 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت سوم (43 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت چهارم (56 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت پنجم (28 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت ششم (61 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شروع حل تیپ تست های کنکور سراسری از مسائل pH - قسمت هفتم (38 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تیتر بازها + شوینده های خورنده چگونه عمل می کنند + پیوند با زندگی (قسمت پایانی)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تمرینات دوره ای فصل
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفاهیم کلیدی در الکتروشیمی (فرایند اکسایش، کاهش، ماده اکسنده و کاهنده)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی میزان اکسندگی و کاهندگی عناصر (ادامه تحلیل خط به خط کتاب درسی از روی جزوه درسنامه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیتر جاری شدن انرژی با سفر الکترون (49 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش فوق حرفه ای عدد اکسایش - قسمت اول (67 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش فوق حرفه ای عدد اکسایش - قسمت دوم (40 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز تیپ تست های عدد اکسایش - قسمت اول (43 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز تیپ تست های عدد اکسایش - قسمت دوم (43 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز تیپ تست های عدد اکسایش - قسمت سوم (63 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل شگفت انگیز تیپ تست های عدد اکسایش - قسمت چهارم (30 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • معرفی انواع سلول های الکتروشیمی و بررسی سلول های گالوانی (56 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نیم سلول استاندارد هیدروژن (46 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی فوق حرفه ای جدول پتانسیل کاهشی (55 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیپ تست های کنکور سراسری از مبحث جدول پتانسیل کاهشی (68 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • ادامه بررسی تیپ تست های کنکور سراسری از مبحث جدول پتانسیل کاهشی (65 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی سلول های سوختی و برقکافت سدیم کلرید مذاب (54 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی برقکافت آب، سدیم کلرید مذاب و استخراج منیزیم از آب دریا (77 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • تحلیل تست های کنکور سراسری از مبحث برقکافت (25 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مبحث خوردگی آهن و حفاظت کاتدی (44 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • مبحث آخر فرایند هال (استخراج آلومینیوم ) آبکاری (23 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش نکات مهم صفحه 1 تا 4 جزوه درسنامه
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش ادامه نکات فصل سوم از صفحه ۴ تا ۹ جزوه درسنامه
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش مبحث نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول ها (67 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی تیتر هنرنمایی شاره (سیال) های مولکولی و یونی برای تولید برق (42 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های کنکور سراسری صفحه 16 تا 22 جزوه درسنامه (93 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • یادآوری آموزش مبحث شعاع اتمی و شعاع یونی از شیمی یازدهم (54 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات مربوط به شبکه ی بلور جامد های یونی و عدد کئوردیناسیون (40 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش مبحث چگالی بار یون و آنتالپی فروپاشی جامدهای یونی (68 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش مبحث آخر : بررسی حرفه ای جامدهای فلزی و نکات آن (48 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش مبحث آخر : بررسی حرفه ای جامدهای فلزی و نکات آن (48 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تست های کنکور سراسری از مبحث جامدهای یونی و فلزی (57 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تمرین های دوره ای فصل سوم (35 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات تئوری مقدماتی فصل (22 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی نکات و مفاهیم مبحث انرژی فعال سازی (48 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • بررسی مفهوم کاتالیزگر و مبدل های کاتالیستی (54 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تست های کنکور سراسری از مبحث انرژی فعال سازی (74 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش ثابت تعادل ، نکات و روابط آن (48 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش اصل لوشاتلیه (55 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش نکات تکمیلی اصل لوشاتلیه (43 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • آموزش فرایند هابر (37 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • حل تیپ تست های کنکور سراسری از مبحث ثابت تعادل، اصل لوشاتلیه و فرایند هابر
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.
 • شیمی آلی و پلی اتیلن ترفتالات به همراه حل تست های کنکور سراسری (79 دقیقه)
  برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید.

توجه: چنانچه تاکنون حساب کاربری نساخته اید، روی فرم ثبت نام کلیک کنید و چنانچه قبلاً حساب کاربری ساختید، روی فرم ورود کلیک نمایید.

توجه مهم: لطفا قبل از پیام دادن به بخش پشتیبانی، حتماً و حتماً توضیحات مربوط به دوره ها را از بخش «محصولات» که در منوی سایت قرار گرفته مطالعه کنید. چون پاسخ تمامی سوالاتتان داده شده است. با تشکر از توجه شما: شهاب دانش

آیدی پشتیبانی تلگرام: nokhbeganchem_support

آیدی پشتیبانی سروش: nokhbeganchem_support

پاسخگویی پیامکی : 09029875156 (فقط پیامک بدهید)