خودت رو محک بزن!

هر روز یه آزمون تستی کوتاه از خودت بگیر و با تحلیل جواب هاش سوادت رو بالا ببر…

شروع آزمون

مهمترین آموزش های مبحثی

روش ضریب تبدیل

مدت آموزش : 48 دقیقه

آموزش مسائل عدداتمی و عددجرمی

مدت زمان آموزش : 47 دقیقه

جمع بندی شعاع اتمی

مدت زمان آموزش : 8 دقیقه

بارالکتریکی در ساختار لوویس

مدت زمان آموزش : 15 دقیقه

آموزش اصل آفبا و اعداد کوانتومی

مدت زمان آموزش : 45 دقیقه

تحلیل نکته و تست کنکور

جدول تناوبی کنکور 1400

مدت زمان آموزش : 8 دقیقه

موازنه با 3 مجهول در کنکور

مدت زمان آموزش : 8 دقیقه

رنگ های پنهان شیمی کنکور

مدت زمان آموزش : 6 دقیقه

آموزش نکات مهم آنتالپی پیوند

مدت زمان آموزش : 25 دقیقه

تست چالشی اسید و باز در کنکور 1400

مدت زمان آموزش : 10 دقیقه

تحلیل آزمون های آزمایشی

جمع بندی درصدجرمی عنصر در ترکیب

مدت زمان آموزش : 5 دقیقه

خواص شدتی و مقداری در ترموشیمی

مدت زمان آموزش : 8 دقیقه

4 رابطه مهم در گازها

مدت زمان آموزش : 9 دقیقه

نبرد با تست هیولای فرمول نویسی

مدت زمان آموزش : 9 دقیقه

دوره VIP نخبگان (ویرایش جدید)

ten

دوره نخبگان دهم

ele11

دوره نخبگان یازدهم

jame12

دوره جامع کنکور