جلسه دوم (مینی دوره اسید و باز)
زمان : 63 دقیقه

مفاهیم تدریس شده در این جلسه : اسید و باز (یونش ، رابطه قدرت اسیدی با رسانایی الکتریکی، اسید تک پروتون دار، درجه یونش، معرفی و مفهوم اسیدهای قوی و ضعیف)