جلسه سوم (مینی دوره اسید و باز)
زمان : 57 دقیقه

مفاهیم تدریس شده در این جلسه : ثابت تعادل (ثابت یونش اسید و باز) ، مفاهیم کلیدی مربوط به مقیاس pH