جلسه چهارم (مینی دوره اسید و باز)
زمان : 52 دقیقه

مفاهیم تدریس شده در این جلسه : روابط pH و کاربرد آن در مسائل (سطح مقدماتی)

مشاهده سایر جلسات

توجه : این فایل به مدت محدودی به صورت رایگان قابل مشاهده است. لطفا با دقت این آموزش را ببینید و در صورت نیاز نکات آن را یادداشت نمایید:

panah
panah 1 copy2