جلسه چهارم (مینی دوره اسید و باز)
زمان : 52 دقیقه

مفاهیم تدریس شده در این جلسه : روابط pH و کاربرد آن در مسائل (سطح مقدماتی)